ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΩΝ MedTOWN

  FORMULARIO DE SOLICITUD:
  1. Proyecto

  2. Datos de la entidad solicitante
  3. Datos de entidades colaboradoras
  Εντιδάδ

  4. Subvención
  4.1. Resumen de la subvención(ες)

  4.2. Descripción de la subvención

  Descargue el archivo, rellene los campos siguiendo las instrucciones y adjuntelo de nuevo. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

  • Explique los objetivos a conseguir para alcanzar la finalidad de la subvención.
  • Explique la finalidad del proyecto haciendo referencia al posible impacto que pueda generar en la población objeto.
  • Defina y describa los grupos destinatarios y los beneficiarios finales, sus necesidades y limitaciones, e indicar las colaboraciones, si las hubiera, en el desarrollo del proyecto.
  • Περιγράψτε το brevemente el tipo de actividades propuestas.
  • Indique la metodología de trabajo.
  4.3. Relevancia del proyecto

  Descargue el archivo, rellene los campos siguiendo las instrucciones y adjuntelo de nuevo. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

  • Describa la relevancia del proyecto haciendo referencia a la necesidad de su ejecución.
  • Indique cualquier otro elemento relevante.
  4.4. Cronograma y plan de acción

  Descargue el archivo, rellene los campos siguiendo las instrucciones y adjuntelo de nuevo. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

  • Indique qué actuaciones se van a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto y el tiempo de ejecución.

  Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

  ή    

  Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

  Δημιουργήστε λογαριασμό